Gå til indhold

Dokumenttype kode (D.E. 12 03 002 000)

Hent Dokumenttype kode (D.E. 12 03 002 000) i Excel-format

Ajourført 08-09-2022.

Dokumenttype kode (D.E. 12 03 002 000)
 Type kode Beskrivelse 
A001 Ægthedscertifikat-Friske druer til spisebrug 'EMPEROR'
A004 Ægthedscertifikat-Tobak
A007 Ægthedsbevis - frosset kalve- og oksekød (udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket«)
A008 Aegthedscertifikat friske appelsiner "af høj kvalitet"
A009 Aegthedscertifikat friske minneolas
A010 Ægthedscertifikat for koncentreret appelsinsaft
A014 Ægthedscertifikat HANDI
A015 Ægthedscertifikat (Håndvævede produkter af silke eller boæuld)
A016 Ægthedscertifikat Oksekød - Mellemgulv
A017 Ægthedscertifikat som nævnt i Gennemførelsesforordning (EU) 2020/761
A019 Kvalitetscertifikat (Chilesalpeter)
A022 Ægthedscertifikat: "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community"
A023 Ægthedscertifikat Oksekød, gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988
A030 Ægthedscertifikat: "Certificate of authenticity for export to the European Union - Fragrant rice"
C001 Ligestillingsattest som nævnt i forordning (EF) nr. 1295/2008 (EUT L 340)
C006 Export permit (Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11))
C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredjelandet, gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988
C013 Certifikat IMA 1
C014 V I 1 dokument
C015 V I 2 uddrag
C017 V I 1 dokument påtegnet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273
C018 V I 2 uddrag påtegnet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273
C019 OPO - Bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling (Kolonne 8b i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C026 Bevis for indførelse i en stambog til attestering af racerenhed
C027 Afstamningscertifikat
C034 "Kimberley" EU-certifikat
C039 ICCAT-Statistikdokument for sværdfisk
C040 Statistikdokument om storøjet tun fra ICCAT, IOTC eller IATTC
C041 ICCAT-Reeksportcertifikat for almindelig tun (forordning (EU) nr. 640/2010, L 194)
C042 ICCAT-Reeksportcertifikat for sværdfisk
C043 Reeksportcertifikat for storøjet tun fra ICCAT, IOTC og IATTC
C046 Vejningscertifikat for bananer
C047 ICCAT-fangstopgørelsesdokument for almindelig tun
C050 Attesten som nævnt i forordning (EU) nr. 1308/2013 (EFT L 347)
C055 Declaration of compliance (Annex IV of Regulation  (EU) No 10/2011)
C056 Certifikat for skind af visse vilde dyrearter og varer af sådanne skind, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 3254/91
C057 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed A, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
C058 Erklæring om overensstemmelse med kriterierne for affaldsfasens ophør, jf. artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 333/2011
C060 Erklæring skal afgives for hver sending af køkkenartikler, som er omfattet af forordning (EU) nr. 284/2011, med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina
C064 Tilladelse til eksport eller import af varer, der kan anvendes til tortur (forordning (EU) 2019/125)
C065 Tilladelse til invasive ikkehjemmehørende arter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1143/2014
C067 Importtilladelse til varer og teknologier, der er underlagt restriktioner (Rådets forordning (EU) nr. 267/2012)
C071 Formular i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og rådets Forordning (EU) 2017/852 om kviksølv til brug ved skriftligt samtykke til tilladelse til eller afslag på import af kviksølv eller kviksølvblandinger, der er opført i bilag I til nævnte forordning
C072 Luftfartøjets registreringsattesten i overensstemmelse med konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944
C073 REACH-godkendelse i henhold til afsnit VII i forordning (EF) nr. 1907/2006
C074 Zooteknisk certifikat (forordning (EU) 2016/1012, Artikel 37)
C075 Dokument, der angiver, at racerene avlsdyr skal opføres i en avlsbog, som administreres af en avlsorganisation eller registreres i et avlsregister, der administreres af en avlsforening (forordning (EU) 2016/1012, Artikel 37)
C076 Godkendelse udstedt af kompetent myndighed (del VI i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
C077 Godkendelse udstedt af kompetent myndighed (del VIII i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
C078 Identifikationsdokument for dyr af hestefamilien (forordning (EU) 2016/1012, Artikel 32)
C079 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed B, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
C080 Forenklet VI 1-dokument
C081 Forenklet VI 1-dokument ved selvcertificering
C082 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed C, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
C083 Selvcertificering for vin, der produceres og importeres fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union (handels- og samarbejdsaftalen — tillæg 15-C)
C084 Undtagelse i henhold til artikel 3 og 4 i forordning 2019/2122 (dyr bestemt til videnskabelige formål og prøver til forskning og diagnosticering, og prøver til produktanalyse og kvalitetstest)
C085 Fælles sundhedsimportdokument for planter og planteprodukter (CHED-PP) (jf. del 2, afsnit C, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
C089 Udførselstilladelse — Vacciner mod sarsrelaterede coronavirus (sars-CoV-arter) og virksomme stoffer, herunder master- og arbejdscellebanker, der anvendes til fremstilling af sådanne vacciner
C100 Registreret eksportørnummer
C119 Autoriseret frigivelsesbevis — EASA-formular 1 (tillæg I til bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012) eller tilsvarende certifikat
C400 Forelæggelse af det krævede "CITES" certifikat
C401 CITES-eksporttilladelse eller -reeksportcertifikat, som er udstedt af en medlemsstat
C402 CITES-eksporttilladelse eller -reeksportcertifikat, som er udstedt af et tredjeland
C403 CITES-rejseudstillingscertifikat
C404 CITES-certifikat for personlig ejendom
C405 CITES-certifikat for samling af prøver
C406 CITES-certifikat for musikinstrumenter
C600 Bevilling til at drive et toldoplag eller til at benytte procedurerne i et toldoplag af type E
C601 IPO - Bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for aktiv forædling (Kolonne 8a i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C602 Toldværdideklaration (D.V. 1 BIS-fortsættelsesblad)
C605 Oplysningsformular INF3
C612 T2F-dokument for intern fællesskabsforsendelse
C615 TR-overleveringsbevis (T1)
C616 TR-overleveringsbevis (T2)
C617 TR-overleveringsbevis (T2F)
C618 Luftfragtbrev (T2F)
C619 Skibsfragtbrev (T2F)
C620 T2LF-dokument
C621 Bevis for toldmæssig status: fiskerilogbog, landingsopgørelse, omladningsopgørelse eller data fra skibets overvågningssystem, jf. artikel 199.1, litra e), i forordning (EU) 2015/2447
C622 Certifikat om toldmæssig status
C623 Omladningscertifikat EXP. 1
C624 Formular 302
C625 Rhin-manifest
C631 Officielt brev udstedt af ministeriet for industri i det land, som er med i den frivillige partnerskabsaftale, og hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus, hvorved brugen af andre materialer end træ eller genanvendt materiale valideres
C635 CITES-etiket til videnskabeligt materiale
C638 CITES-importtilladelse
C639 CITES-importmeddelelse
C640 Fælles sundhedsimportdokument for dyr (CHED-A) (jf. del 2, afsnit A, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
C641 Dissostichus - Fangstdokument, import
C644 Kontrolattest for økologiske produkter
C645 Certifikat for militærmateriel
C647 Modtagelsesbevis
C651 Det elektroniske administrative dokument (e-AD), som er nævnt i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 684/2009
C652 Ledsagedokumenter ved forsendelse af vinsektorens produkter
C657 Sanitærcertifikat
C658 Reserveledsagedokument for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension, som er nævnt i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 684/2009
C659 Skriftlig forhåndserklæring
C660 Eksportanmeldelse
C661 Udtrykkeligt samtykke
C662 Importbeslutning
C664 CN22 Erklæring I henhold til artikel 144 I forordning (EU) 2015/2446
C665 CN23 Erklæring I henhold til artikel 144 I forordning (EU) 2015/2446
C666 Certifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667 Laboratorieanalyse
C668 Certifikat udstedt før 7.3.2017 af vådmølleindustrien i USA i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1375/2007
C669 Anmeldelsesformular som nævnt i forordning (EF) nr. 1013/2006 (EFT L 190) - Artikel 4 og bilag IA
C670 Transportformular som nævnt i forordning (EF) nr. 1013/2006 (EFT L 190) - Artikel 4 og bilag IB
C671 Certifikat udstedt af Canadian Grain Commission (CGC)
C672 Ledsagedokument med oplysninger ved overførsel af affald som nævnt i forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190) - Artikel 18 og bilag VII
C673 Fangstattest
C676 Tilladelse til import/eksport udstedt af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne
C678 Fælles sundhedsimportdokument for ikke-animalske foderstoffer og fødevarer (CHED-D) (jf. del 2, afsnit D, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
C679 Certifikat (sælprodukter), der udstedes af et anerkendt organ i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 737/2010 før den 18. oktober 2015
C680 Skriftlig importanmeldelse og dokument, der beviser hvor produkterne er erhvervet (sælprodukter)
C683 Den Europæiske Union - Certifikat for sælprodukter, der stammer fra Inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds jagter, til omsætning på EU's marked i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter
C684 Certifikat i overensstemmelse med modellen i bilaget til forordning (EU) nr. 2015/949 (EUT L 156, s.2)
C685 Rapport med resultaterne af prøvetagning og analyse udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 eller med lignende krav, af et laboratorium, der er godkendt til formålet af Canadian Grain Commission.
C687 Sundhedscertifikat som omhandlet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT L 343, s. 140)
C688 Analyserapport som omhandlet i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT L 343, s. 140)
C690 FLEGT-importlicens for træ
C692 Resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er foretaget af et laboratorium godkendt af USDA, og som er gennemført i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006
C693 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA, der er udstedt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/337
C700 Oplysningsformular INF4
C710 Oplysningsformular
C715 Nummer i one-stop-shoppen for indførsel (IOSS) — individuelt momsregistreringsnummer (artikel 369q i Rådets direktiv (EU) 2017/2455)
C990 Skibe og platforme med bevilling angående anvendelse til særlige formål (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
D005 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn
D008 Faktura, der skal omfatte en underskrevet erklæring
D017 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn og eksporttilsagnscertifikat
D018 Faktura for transaktioner, som ikke er fritaget fra udligningstold/antidumpingtold
D019 Bevilling til at benytte en toldprocedure af økonomisk betydning/særligt anvendelsesformål i forbindelse med en antidumping-/udligningsforanstaltning (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
D020 Handelsfaktura og valseværkscertifikat som omhandlet i forordning (EU) 2022/58
D022 Kommerciel faktura fra fabrikanten til den erhvervsdrivende med en erklæring fra fabrikanten som angivet i bilag 3 til forordning 2019/2131 og kommerciel faktura fra den erhvervsdrivende til importøren
I004 Tilsynsdokument udstedt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat med gyldighed i hele EU
K020 Toldkontingent - løbenr. 09.8250 - begæret og ikke opbrugt
K021 Toldkontingent - løbenr. 09.8250 opbrugt eller ikke begæret
K022 Toldkontingent - løbenr. 09.8251 - begæret og ikke opbrugt
K023 Toldkontingent - løbenr. 09.8251 opbrugt eller ikke begæret
L001 Importlicens AGRIM
L079 Textilvarer: importlicens
L081 Attest for den analyse (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988)
L082 Overensstemmelsecertifikat (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988)
L100 Importtilladelse "kontrollerede stoffer" (ozonlaget), udstedes af  Kommissionen
L116 Kimberleyprocescertifikatet
L135 Importtilladelse (prækursorer) udstedt af de kompetente myndigheder i den  medlemsstat, hvor importøren er etableret
L136 Varer, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af ozonlagsnedbrydende stoffer, og som skal anvendes som råvare eller til laboratorie- og analyseformål
L137 Importbevilling i henhold til artikel 3m, stk. 5, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 (Bulgarien)
L138 Importbevilling i henhold til artikel 3m, stk. 6, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 (Kroatien))
N002 Overensstemmelsesattest vedrørende overensstemmelse med EU's handelsnormer for friske frugter og grøntsager
N003 Kvalitetscertifikat
N018 ATR-certifikat
N325 Proformafaktura
N337 Angivelse til midlertidig opbevaring
N355 Summarisk indgangsangivelse
N380 Handelsfaktura
N710 Skibsfragtbrev (T1)
N820 T-dokument for forsendelse
N821 T1-dokument for ekstern fællesskabsforsendelse/almindelig forsendelse
N822 T2-dokument for intern fællesskabsforsendelse
N825 T2L-dokument
N830 Eksportangivelse
N851 Sundhedscertifikat
N852 Analyse- og sundhedscertifikat
N853 Fælles sundhedsimportdokument for produkter (CHED-P) (jf. del 2, afsnit B, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring afgivet af enhver eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
N865 GSP-Oprindelsescertifikat formular A
N933 Lastangivelse (ankomst)
N934 Toldværdideklaration D.V.1
N935 Den faktura, der har dannet grundlag for angivelsen af varernes toldværdi
N941 Embargo tilladelse
N951 TIF form
N952 TIR-carnet
N954 Varecertifikat EUR.1
N990 EUS - Bevilling vedrørende anvendelse af særlige anvendelsesformål (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
U004 Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447
U005 Attest for oprindelsesbetegnelse udstedt af de kompetente myndigheder
U045 Varecertifikat EUR-MED
U048 EUR-MED-fakturaerklæring
U059 Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation"
U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: ‘Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan’
U067 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017"  eller "Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017"
U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
U069 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"
U071 Bevis for oprindelse, der indeholder følgende erklæring: "Produkt med oprindelsesstatus i henhold til tillæg 2A til bilag II (vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)" (EFT L 346, 15.12.2012)
U074 Oprindelsescertifikat for import af landbrugsprodukter til den Europæiske Union, der anvendes inden for rammerne af toldkontingenter i henhold til artikel 13 i forordning 2020/1988
U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
U088 Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)
U090 Varecertifikat EUR.1 - varecertifikat EUR-MED (under forudsætning af, at bemærkningen i rubrik 7 "no cumulation applied" markeres med et kryds) med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Det Den Europæiske Union og Det Schweiziske Edsforbund
U091 Fakturaerklæring - fakturaerklæring EUR-MED (under forudsætning af, at erklæringen indeholder bemærkningen "no cumulation applied") med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Edsforbund
U099 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Regulation (EU) 2017/882"
U110 Udtalelse om oprindelse (artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra a), i ØPA'en mellem EU og Japan)
U111 Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i ØPA'en mellem EU og Japan)
U112 Importørens kendskab (artikel 3.16, stk. 2, litra b), i ØPA'en mellem EU og Japan)
U113 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR
U114 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR
U115 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR
U116 Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA'en mellem EU og UK)
U117 Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA'en mellem EU og UK)
U118 Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA'en mellem EU og UK)
U119 Udtalelse om oprindelse (‘Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966’)
U161 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af enhver eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR, jf. artikel 75 i forordning (EU) 2015/2447
U162 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR
U163 EUR-MED-fakturaerklæring eller -oprindelseserklæring påført en faktura eller hvilket som helst andet handelsdokument af en eksportør, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR
U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
U168 En erstatningsoprindelseserklæring eller erstatningsfakturaerklæring, der er udfærdiget af en godkendt eksportør, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, ikke overskrider den gældende tærskelværdi, jf. artikel 69, stk. 2a, i forordning (EU) 2015/2447
U169 En erstatningsoprindelseserklæring eller erstatningsfakturaerklæring, der er udfærdiget af en godkendt eksportør, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, overskrider den gældende tærskelværdi, jf. artikel 69, stk. 2a, i forordning (EU) 2015/2447
U170 En erstatningsoprindelseserklæring eller erstatningsfakturaerklæring, der er udfærdiget af enhver videreforsender, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, ikke overskrider den gældende tærskelværdi, jf. artikel 69, stk. 2b, i forordning (EU) 2015/2447
U171 En erstatningsoprindelseserklæring eller erstatningsfakturaerklæring, der er udfærdiget af enhver videreforsender, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, overskrider den gældende tærskelværdi, jf. artikel 69, stk. 2c, i forordning (EU) 2015/2447
U176 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021" eller "Dérogation - Décision n° 1/2021 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 2 août 2021"
U177 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
U178 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex  ORIG-2A".
U500 Formular EUR.2
Y001 Fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y003 Udelukkende fremstillet i Tunesien of transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y006 Stempel (i begge ender af hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y007 Plombe (pε hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y008 Transporteret direkte Tyrkiet til Fællesskabet
Y013 Indsæt en af følgende sætninger i rubrikken "Bemærkninger" i varecertifikatet. Forordning (EØF) nr. 1518/76 (EFT L 169/37):
  Taxe spéciale à l'exportation appliquée
  Særlig udførselsafgift opkrævet
  Sonderausfuhrabgabe erhoben
  Special export charge collected
  Applicata tassa speciale all'esportazione
  Bijzondere uitvoerheffing voldaan.
Y015 De uslebne diamanter skal være placeret i en beholder, der er sikret mod manipulation, og de segl, den deltagende part (Kimberley process) har påført med henblik på eksport, må ikke være brudt
Y017 Udelukkende fremstillet i Jordanien og transporteret direkte fra dette land
til Fællesskabet.
Y019 Anmodning om præferencebehandling for Island
Y020 Anmodning om præferencebehandling for Norge
Y021 Anmodning om præferencebehandling for EØS
Y022 Afsender/eksportør (AEO-certifikatnummer)
Y023 Modtager (AEO-certifikatnummer)
Y024 Klarerer (AEO-certifikatnummer)
Y025 Repræsentant (AEO-certifikatnummer)
Y026 Hovedforpligtet (AEO-certifikatnummer)
Y027 Oplagshaver (AEO-certifikatnummer)
Y028 Transportør (AEO-certifikatnummer)
Y029 Andre autoriserede økonomiske operatører (AEO-certifikatnummer)
Y031 Denne certifkatkode kan benyttes til at angive, at forsendelser kommer fra eller går til en autoriseret økonomisk operatør (AEO) i et tredjeland, som Den Europæiske Union (EU) har indgået en aftale med om gensidig anerkendelse vedrørende AEO-programmer. Ud over certifikatkoden (Y031) skal identifikationskoden for denne AEO fra tredjelandet indføres i den relevante rubrik.
Y032 Andre varer end de sælprodukter, som nævnt I Forordning (EU) 2015/1850 (EUT L 271)
Y033 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 4, nr. 2), i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y036 De angivne varer er undtaget for fremlæggelse af den pågældende licens i medfør af artikel 3 (1) punkt a, b, d og e og (2) i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1237 (EUT L 206)
Y038 Fritagelse fra importforbud i henhold til artike 14, i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y040 Momsregistreringsnummer, der i indførselsmedlemsstaten er tildelt den importør, som efter artikel 201 i momsdirektivet er udpeget eller anerkendt som betalingspligtig for momsen
Y041 Momsregistreringsnummeret for den kunde, der efter artikel 200 i momsdirektivet er momspligtig for erhvervelser af varer inden for EF
Y042 Momsregistreringsnummer, der i indførselsmedlemsstaten tildeles afgiftsrepræsentanten
Y043 Genindførsel af tekstilvarer efter økonomisk passiv forædling i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 32/2000 - BILAG II
Y044 bevis for, at de indførte varer er bestemt til at blive transporteret eller forsendt fra indførselsmedlemsstaten til en anden medlemsstat
Y046 Varer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 284/2011
Y053 Varer, der ikke er berørt af mærkningsreglerne vedrørende fluorholdige drivhusgasser i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 517/2014
Y054 Varer, der er mærket i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y057 Varer, der ikke kræver fremlæggelse af en FLEGT-importlicens for træ
Y058 Fritagelse i henhold til artikel 7 i Kommissionens delegerede forordning 2019/2122 (varer, der indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse) eller artikel 10 (småforsendelser af varer sendt til fysiske personer, som ikke er bestemt til markedsføring) i Kommissionens delegerede forordning 2019/2122
Y062 Produkter, og som ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris (Kommissionens gennemførelses beslutning 2011/884/EU)
Y063 Varer, der ikke er afsendt fra Kina
Y066 Produkter, og som ikke indeholder eller fremstillet af betelblade (»blade af Piper betle)«
Y069 Varer, der ikke er afsendt fra Iran
Y070 Fritagelse fra kravet om at præsentere FLEGT-licens i henhold til artikel 4.3 i Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005
Y072 Varer med EU oprindelse, retur fra Andorra iht. til gældende EU lovgivning
Y073 Varer med EU oprindelse, retur fra Schweiz iht. til gældende EU lovgivning
Y074 Varer med EU oprindelse, retur fra Færøerne iht. til gældende EU lovgivning
Y075 Varer med EU oprindelse, retur fra Grønland iht. til gældende EU lovgivning
Y076 Varer med EU oprindelse, retur fra Island iht. til gældende EU lovgivning
Y077 Varer med EU oprindelse, retur fra Lichtenstein iht. til gældende EU lovgivning
Y078 Varer med EU oprindelse, retur fra Norge iht. til gældende EU lovgivning
Y079 Varer med EU oprindelse, retur fra San Marino iht. til gældende EU lovgivning
Y082 Fravigelse af eksportforbud i medfør af artikel 16e, nr. 1), i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y083 Fravigelse af eksportforbud i medfør af artikel 16g i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y084 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 16i, nr. 1., i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien
Y100 Sarlige angivelser på importlicensen AGRIM
Y105 Generel undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (artikel 56 i forordning (EF) nr. 1907/2006)
Y107 Varer fritaget fra forbuddet - reservedele til luftfartøjer nævnt i "CD"-fodnoten
Y108 Varer fritaget fra forbuddet - Sportsudstyr af kaliber .22 inches
Y109 Særlig undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (undtagne (kategorier af) anvendelsesformål, der er opført i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006)
Y115 Fritagelse fra godkendelseskravet i afsnit VII i henhold til artikel 2, stk. 5 og 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116 Undtagelse fra bestemmelserne i artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013 i henhold til den årlige forordning om den kombinerede nomenklatur: DEL I - BESTEMMELSER - Afsnit I - Almindelige bestemmelser - C. Fælles almindelige bestemmelser vedrørende nomenklaturen og toldsatserne:
4. Adgang til toldlempelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål
Y117 Farligt produkt — må ikke overgå til fri omsætning — forordning (EU) 2019/1020, artikel 28, stk. 1
Y118 Ikkeoverensstemmende produkt — må ikke overgå til fri omsætning — forordning (EU) 2019/1020, artikel 28, stk. 2
Y119 Fritagelse for bevis for præferenceoprindelse inden for rammerne af EU's præferencehandelsordninger
Y120 Virksomheder, der importerer mindre end 100 ton CO2-ækvivalenter af hydrofluorcarboner pr. år og er undtaget fra reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres i EU, jf. artikel 15, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y123 Virksomheder, der er registreret i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 og artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1375
Y124 Virksomheder, der importerer en mindre mængde fluorholdige drivhusgasser pr. år end de i artikel 19, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, omhandlede mængder for henholdsvis import i bulk og import af produkter og anlæg eller udstyr, og som derfor ikke er omfattet af registreringskravet i artikel 19, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2004 og artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 som ændret ved(EU) 2017/1375
Y125 Import, der er omfattet af artikel 15, stk.1, i forordning (EU) nr. 517/2014 om reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres i EU
Y127 Varer, der ikke har oprindelse i eller er afsendt fra Tyrkiet
Y900 De angivne varer er ikke indeholdt i Washington-konventionen (CITES)
 
Y902 Andre varer end dem, der beskrives i OZ-fodnoterne til foranstaltningen
Y904 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne til foranstaltningen
Y906 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne til foranstaltningen (708)
Y907 Varer, der benyttes af en medlemsstats militære eller civile personale, der deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsoperation, som EU eller FN udfører i bestemmelsestredjelandet, eller deltager i en operation, der bygger på en forsvarsaftale mellem medlemsstaterne og tredjelande
Y910 Storøjet tun, der fanges af notfartøjer og stangfartøjer, og som hovedsagelig er bestemt til videreforarbejdning på tunkonservesfabrikker
Y915 Reference-id-nummer
Y916 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier
Y917 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier.
Y918 De anførte varer er ikke omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 147/2003  - Bilag III
Y919 Referenceidentifikationsnummer for kemikalier, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 3), i forordning (EU) nr. 649/2012
Y920 Andre varer end dem, der er beskrevet i de til foranstaltningen knyttede fodnoter
Y921 Varer fritaget fra forbuddet
Y922 Andre pelsskind end pelsskind fra katte og hunde som nævnt i forordning (EF) nr. 1523/2007 (EUT L 343).
Y923 Varen er ikke omfattet af betingelserne i (EU)  nr. 1013/2006 (EUT L190)
Y924 Varer, der ikke er omfattet af forordning (EU) 2017/852.
Y926 Andre varer end dem, der er omfattet af importforbuddet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y927 De angivne varer er ikke omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008
Y928 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2021/1533
Y929 Varer, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 2018/848 (økologiske produkter)
Y930 De angivne varer ikke er berørt af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/632
Y931 Varer, der er omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol i henhold til artikel 3 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/630
Y932 Varer, der er omfattet af en undtagelse for CITES-kontrol i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) n r. 338/97
Y935 Varer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1332/2013 (EUT L 335)
Y937 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2019/1793
Y939 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag II til forordning (EU) nr. 833/2014
Y942 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2016/1141
Y944 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag VI (Olieprodukter) i forordning (EU) 2017/1509
Y945 Rejsendes personlige effekter eller varer uden erhvervsmæssig karakter, der er indeholdt i rejsendes bagage og bestemt til deres personlige brug (artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1509)
Y946 Varer, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller med internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller deres ansattes personlige effekter (artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1509)
Y947 Transaktionen tillades af den kompetente myndighed i medlemsstaten til humanitære formål (artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1509)
Y948 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag VIII (Luksusvarer) i forordning (EU) 2017/1509
Y949 Andre varer end de i fodnoterne beskrevne, som er knyttet til foranstaltningen (R267/2012)
Y950 Andre varer end udstyr, som på forhånd er påfyldt med hydrofluorcarboner [, as defined in article 14.1 of Regulation (EU) No 517/2014.]
Y951 Undtagelse fra reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres, i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a)-f), i forordning (EU) nr. 517/2014
Y952 Varer, der er undtaget fra artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2016/44
Y953 Varer, der ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen
Y955 Andre varer end dem, der er omfattet af importforbuddet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y956 Andre varer end dem, der er omfattet af undtagelsen fra reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres i EU, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 517/2014
Y957 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del V i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y958 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag IV (Guld, titan, vanadiummalm, sjældne jordarters mineraler) i forordning (EU) 2017/1509
Y959 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag V (Kul, jern og jernmalm) i forordning (EU) 2017/1509
Y960 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag VII (Olieprodukter) i forordning (EU) 2017/1509
Y961 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag IX (Guld, ædle metaller og diamanter) i forordning (EU) 2017/1509
Y962 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag X (Statuer) i forordning (EU) 2017/1509
Y963 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del IV i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y964 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIa (Fisk og skaldyr) i forordning (EU) 2017/1509
Y965 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIb (Bly og blymalm) i forordning (EU) 2017/1509
Y969 Produkter tilsat kviksølv, der er væsentlige i forbindelse med civilbeskyttelse og militære anvendelser, eller som er beregnet til forskning, til kalibrering af instrumenter eller til anvendelse som en referencestandard (artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2017/852)
Y970 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VI i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y971 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VIII i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y976 Andre varer, end dem der er omfattet af registreringskravet i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1375
Y978 Fritagelse i henhold til artikel 1, stk. 3 i forordning (EU) 2019/1793
Y980 Varer, der er omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol i henhold til artikel 4 i KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2126
Y983 Forbuddene i artikel 2.1 og 4.1 i Rådets forordning (EU) 2022/263 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.2 og 4.3)
Y984 Varer, der ikke har oprindelse i eller er bestemt for områderne Donetsk og Luhansk
Y986 Undtagelse fra importforbuddet i artikel 11, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y987 Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.3 og 2a.3)
Y988 Et bevis på, at produktet er eksporteret fra USA til Unionen inden 10.11.2020 (Reg. 2020/1646)
   
   
Nationale koder Beskrivelse
0035 Sundhedsimportdokument (CHED-PP)
0037 Tilladelse fra Miljø- og Fødevareministeriet/Landbrugsstyrelsen (videnskabeligt brug)
0050 Virksomhedstilladelse - lægemidler
0055 Importilladelse - Sikkerhedsstyrelsen vedr. fyrværkeri
0056 Licens fra ToldSkat
0057 Importcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen
0058 Indførsel/udførselstilladelse udstedt af Rigspolitiet
0059 Indførsels/udførselstilladelse udstedt af Politiets Administrative Center
0060 Indførselstilladelse - radioaktive stoffer
0061 Forhåndstilladelse
0100 Importtilladelse  - Udstedt af EU-Kommissionen - DG Miljø
0133 Kontrolattest frugt og grønt
0633 Attest til industriel anvendelse for friske frugter og grøntsager omfattet af EF-handelsnormer iht art 19, stk. 2 og bilag V i f.nr. 1580/07
5100 Registreringsnummer for godkendt bananmodneri
5200 Nye maskiner
5555 Erklærer, at varen ikke har oprindelse øst for Uralfloden i Kasakhstan. Øst for Uralbjergene i Rusland eller øst for Bosporus Strædet
5777 Det erklæres, at varen ikke er et antikt våben
7777 Ikke omfattet af betingelser
7999 Det erklæres, at varen ikke er omfattet af indførsels-/eksportbestemmelserne for våben og eksplosivstoffer
8005 Toldunionsvarer fra Tyrkiet - textiler
8888 Særlige bestemmelser - Importeret/eksporteret af politiet eller militære myndigheder
8889 Midlertidig import af varer fra Færøerne eller Grønland som er fritaget for sikkerhedsstillelse af moms jf. Momslovens § 36, stk. 1, nr. 1, 3. pkt.