Gå til indhold

Certifikatkoder og -tekster

Hent certifikatkoder og Tekster (Rubrik 44.2) i Excel-format

Ajourført 13.03.2024.

Certifikatkoder og -tekster (Rubrik 44.2)
 Certifikatkoder Tekst 
0034 Sundhedsimportdokument - CHED-PP på træemballage
0035 Sundhedsimportdokument (CHED-PP)
0037 Tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen (videnskabeligt brug)
0050 Virksomhedstilladelse - lægemidler
0055 Importtilladelse - Sikkerhedsstyrelsen vedr. fyrværkeri
0057 Importcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen
0058 Indførsels-/udførselstilladelse udstedt af Rigspolitiet
0059 Indførsels-/udførselstilladelse udstedt af Politiets Administrative Center
0060 Indførselstilladelse - radioaktive stoffer 
0061 Forhåndstilladelse
0100 Importtilladelse - Udstedt af EU-Kommissionen - DG Miljø
0133 Kontrolattest - frugt og grønt
0633 Vare til industriel forarbejdning: vare mærket med ordene "til forarbejdning" eller "til foder"
5100 Registreringsnummer for godkendt bananmodneri
5200 Nye maskiner
5300 Det erklæres, at varen ikke er transporteret på træemballage med oprindelse i BY, CN eller IN
5400 Det erklæres, at træemballagen ikke er den primære vare
5555 Erklærer at varen ikke har oprindelse øst for Uralfloden i Kasakhstan, øst for Uralbjergene i Rusland, øst for Bosporus Strædet
5777 Det erklæres, at varen ikke et antikt våben
7777 Ikke omfattet af betingelse
7999 Det erklæres at varen ikke er omfattet af indførsels-/eksportbestemmelser for våben og eksplosivstoffer
8005 Toldunionsvarer fra Tyrkiet - textiler
8888 Særlig bestemmelse - Importeret af politiet eller militære myndigheder
8889 Midlertidig import af varer fra Færøerne eller Grønland som er fritaget for sikkerhedsstillelse af moms jf. Momslovens § 36, stk. 1, nr. 1, 3. pkt.
A001 Ægthedscertifikat-Friske druer til spisebrug 'EMPEROR'.
A004 Ægthedscertifikat-Tobak.
A007 Æghedsbevis - frosset kalve- og oksekød (udskæringer benævnt "crop and blade" og "brisket"
A008 Ægthedscertifikat friske appelsiner  af høj kvalitet
A009 Ægthedscertifikat friske minneolas.
A010 Ægthedscertifkat forkoncentreret appelsinsaft
A014 Ægthedscertifikat HANDI
A015 Ægthedscertifikat (Håndvævede produkter af silke eller bomuld)
A017

Ægthedscertifikat som nævnt i Gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

A019 Kvalitetscertifikat (Chilesalpeter)
A022 Kopi af et ægthedscertifikat: Certificate of authenticity B Basmati Rice for export to the European Union
A023 Ægthedscertifikat som nævnt i forordning (EU) nr 481/2012 (EFT L 148) 
A030 Certificate of Authenticity for export to the European Union - Fragnant Rice
C001 Ligestillingsattest som nævnt i forordning (EU) 2023/2834
C006 Export permit (Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11))
C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011
C013 Certifikat IMA 1.
C014 VI 1 dokument
C015 VI 2 uddrag
C018 VI 2 uddrag påtegnet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr 2018/273
C026 Afstamningscertifikat eller et bevis for indførelse i en stambog til attest. af racerenhed
C027 Afstamningscertifikat 
C034 Kimberley  fællesskabscertifikat
C039 ICCAT-Statistikdokument for sværdfisk
C040

Statistikdokument om storøjet tun fra ICCAT, IOTC eller IATTC

C041 ICCAT-reeksportcertifikat for almindelig tun (BFTRC) [Forordning (EU) 2023/2833]
C042 ICCAT-Reeksportcertifikat for sværdfisk forordning (EU) nr. 640/2010, L194)
C043

Reeksportcertifikat for storøjet tun fra ICCAT, IOTC og IATTC

C045

Bevis knyttet til overensstemmelseserklæringen, der bekræfter bindende ordning for returnering af beholderne med henblik på genopfyldning (art. 11.4 i forordning (EU) 2024/572

C046 Vejningscertifikat for bananer
C047 ICCAT-fangstdokument for almindelig tun (BCD)
C050 Attesten som nævnt i forordning (EF) nr 1308/2013 (EFT L347)
C055 Declaration of compliance (Annex IV of Regulation (EU) No 10/2011)
C056 Certifikat for skind af visse vilde dyrearter og varer af sådanne skind, som er omfattet af Tådets forodning (EØF) No 3254/91
C057 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed A jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
0058 Erklæring om overensstemmelse med kriterierne for affladsfasens ophør jf. artikel 5, stk 1, i Rådets forordning (EU) nr 333/11
C008

Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredjelandet, gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988

C060 Erklæring skal afgives for hver sending af køkkenartikler, som er omfattet af forordning (EU) nr. 284/2011 med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina.
C064 Tilladelse til eksport og import af varer, der kan anvendes til tortur (forordning (EU) 2019/125)
C065 Tilladelse til invasive ikke hjemmehørende arter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1143/2014
C067 Importtilladelse til varer og teknologier, der er underlagt restriktioner (Rådets forordning (EU) nr. 267/2012)
C071 Formular i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og rådets Forordning (EU) 2017/852 om kviksølv til brug ved skriftligt samtykke til tilladelse til eller afslag på import af kviksølv eller kviksølvblandinger, der er opført i bilag I til nævnte forordning
C072 Luftfartøjets registreringsattest i overensstemmelse med konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944
C073 REACH-godkendelse iht. afsnit VII i forordning 1907/2006
C074 Zooteknisk certifikat forordning (EU) 2016/1012, artikel 37
C075 Dokument der angiver at racerene avlsdyr skal opføres i en avlsbog, som administreres af en avlsorganisation eller registreres i et avlsregister, der administreres af en avlsforening (forordning (EU) 2016/1012, artikel 37)
C078 Identifikationsdokument for dyr af hestefamilien (forordning (EU) 2016/1012, artikel 32)
C079 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed B jf. artikel 1, stk. 2 i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
C082 Kopi af overensstemmelseserklæring - mulighed C, jf. art 1, stk. 2, i 2016/879 og bilaget til samme forordning
C083

Selvcertificering for vin, der produceres og importeres fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union (handels- og samarbejdsaftalen — tillæg 15-C)

C084 Undtagelse i henhold til artikel 3 og 4 i forordning 2019/2122 (dyr bestemt til videnskabelige formål og prøver til forskning og diagnosticering, og prøver til produktanalyse og kvalitetstest)
C090 Certifikat for glasset majs udstedt af Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Argentina
C091 Udskrift af ligestillingsattest, forordning (EU) 2023/2834
C092 ICCAT overførselserklæring
C100 Registreret eksportørnummer
C119 Autoriseret frigivelsesbevis — EASA-formular 1 (tillæg I til bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012) eller tilsvarende certifikat.
C400 Forelæggelse af det krævede "CITES" certifikat
C406 CITES certifikat for musikinstrumenter
C501 AEOC - Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - toldbestemmelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C502 AEOS- Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C503 AEOF - Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - toldbestemmelser/sikkerheds og sikringsrelaterede lettelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C605 Oplysningsformular INF3
C607 Oplysningsformular INF6
C608 Oplysningsformular INF7
C609 Oplysningsformular INF8
C611 Oplysningsdokument
C620 T2LF dokument
C623 Omladningscertifikat EXP. 1
C624 Formular 302
C626 BTO - Afgørelse vedrørende bindende tariferingsoplysninger (Kolonne 1 a i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C627 BOO - Afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger (kolonne 1b i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C629 Stambog/Stamblad
C631 Officielt brev udstedt af ministeriet for industri i det land, som er med i den frivillige partnerskabsaftale, og hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus, hvorved brugen af andre materialer end træ eller genanvendt materiale valideres 
C635 Cites etiket til videnskabeligt mateiale
C638 Cites-Importtilladelse
C639 Cites-Importmeddelelser
C640 Fælles sundhedsimportdokument for dyr (CHED-A) jf. del 2, afsnit A, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
C641 Dissostichus - Fangstdokument, import
C644 Kontrolattest for økologiske produkter
C645 Certifikat for militærmateriel
C647 Modtagelsesbevis
C648 Attest for udbenet kød
C652 Ledsagedokumenter ved forsendelse af vinsektorens produkter
C655 Attest - produktbevis
C657 Sanitærcertifikat
C659 Skriftlig forhåndserklæring
C661 Udtrykkeligt samtykke
C662 Importbeslutning
C664 CN22 Erklæring I henhold til artikel 144 I forordning (EU) 2015/2446
C665 CN23 Erklæring I henhold til artikel 144 I forordning (EU) 2015/2446
C666 Certifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667 Laboratorieanalyse
C668 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA 
C669 Anmeldelsesformular som nævnt i forordning (EF) nr 1013/2006 (EFT L 190) artikel 4 og bilag A1
C670 Transportformular som nævnt i forordning (EF) 1013/2006 (EFT L 190) -Artikel 4 og Bilag 1B
C671 Certifikat udstedt af Canadian Grain Commission (CGC)
C672 Ledsagedokument med oplysninger ved overførsel af affald som nævnt i forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L190) - artikel 18 og bilag VII
C673 Fangstattest
C678 Fælles sundhedsimportdokument for ikke-animalske foderstoffer og fødevarer (CHED-D) (jf. del 2, afsnit D, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
C679 Certifikat (sælprodukter), der udstedes af et anerkendt  organ i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 737/2010 før den 18. oktober 2015
C680 Skriftlig importanmeldelse og dokument der beviser hvor produkterne er erhvervet (sælprodukter)
C683 Den europæiske union - Certifikat for sælprodukter , der stammer fra Inuitssamfundenes og andre oprindelige samfunds jagter, til omsætning på EU's marked i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter
C684 Certifikat i overensstemmelse med modellen i bilaget til forordning 2015/949 (EUT L 156, s.2)
C687 Sundhedscertifikat som omhandlet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT. L 343, s. 140)
C688 Analyserapport som omhandlet i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT. L 343, s. 140)
C690 FLEGT - importlicens træ
C692 Resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er foretaget af et laboratorium godkendt af USDA, og som er gennemført i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006
C693 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA, der er udstedt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2017/337
C701 Genpåfyldelige beholder til ozonlagsnedbrydende stoffer (artikel 15, stk. 1 i forordning (EU) 2024/590), ledsaget af en overensstemmelseserklæring.
C715 Nummer i one-stop-shoppen for indførsel (IOSS) - individuelt momsregistreringsnummer (artikel 369q i Rådets direktiv (EU) 2017/2455)
C990 Skibe og platforme med bevilling angående anvendelse til særlige formål (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446
D005 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn.
D008 Faktura, der skal omfatte en underskrevet erklæring.
D017 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn og eksporttilsagnscertifikat udstedt af CCCME (Bilag II og IV til forordning (EU) nr. 2017/367; identiske med de elementer, som er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) nr. 2017/366)
D018 Faktura for transaktioner, som ikke er fritaget fra udligningstold/antidumpingtold (bilag V til forordning (EU) nr. 2017/367; identisk med bilag IV til forordning (EU) 2017/366)
D019 Bevilling til at benytte en toldprocedure af økonomisk betydning/særligt anvendelsesformål i forbindelse med en antidumping-/udligningsforanstaltning (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
D020 Handelsfaktura og valseværkscertifikat som omhandlet i forordning (EU) 2022/58
D021 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn, udstedt inden 05.03.2024
D022 Faktura fra fabrikanten til den erhvervsdrivende med en erklæring fra fabrikanten som angivet i bilag 3 til 2019/2131 og faktura fra den erhvervsdrivende til importøren
E017 Eksportcertifikater, der er udstedt af tredjelandes kompetente myndigheder
I004 Tilsynsdokument udstedt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat med gyldighed i hele Fællesskab
K020 Toldkontingent - løbenr. 09.8250 - begæret og ikke opbrugt
K022 Toldkontingent - løbenr. 09.8251 - begæret og ikke opbrugt
K025 Toldkontingent - løbenr. 09.8258 - begæret og ikke opbrugt
K026 Toldkontingent - løbenr. 09.8259 - begæret og ikke opbrugt
K027 Toldkontingent - løbenr. 09.8253 - begæret og ikke opbrugt
K028 Toldkontingent - løbenr. 09.8255 - begæret og ikke opbrugt
K029 Toldkontingent - løbenr. 09.8256 - begæret og ikke opbrugt
K030

Toldkontingent - løbenr. 09.8260 - begæret og ikke opbrugt

K031

Toldkontingent - løbenr. 09.8261 - begæret og ikke opbrugt

L001 Importlicens AGRIM
L079 Textilvarer: Importlicens
L081 Attest for den analyse (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988)
L082

Overensstemmelsecertifikat (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1988)

L100 Importtilladelse "kontrollerede stoffer" (ozonlaget), udstedes af Kommissionen
L116 Kimberley  procescertifikat
L135 Importtilladelse (prækursorer) udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importøren er etableret.
L136 Varer, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af ozonlagsnedbrydende stoffer, og som skal anvendes som råvare eller til laboratorie- og analyseformål
L139

Importbevilling i henhold til artikel 3g, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014

L142

Importbevilling i henhold til artikel 3i, stk. 3c, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014j

L143

Importbevilling i henhold til artikel 12b, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014

L144

Importbevilling i henhold til artikel 3i, stk. 3e, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014

L146

Importbevilling i henhold til artikel 3p, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014

L147

Dokumentation for oprindelseslandet for diamanter [eller produkter, hvori der indgår diamanter], der anvendes som input til forarbejdning af varen i et tredjeland (artikel 3p, stk. 10, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014)

L838

Importbevilling i henhold til artikel 3o.7 i Rådets forordning (EU) 833/2014

N380 Handelsfaktura
N705 Konnossement
N851 Sundhedscertifikat
N853 Fælles sundhedsimportdokument for produkter (CHED-P) jf. del 2, afsnit B, i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))
N862 Oprindelseserklæring
N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument.
N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
N990 EUS - Bevilling vedrørende anvendelse af særlige anvendelseformål (end use) - Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
U003 Oprindelsescertifikat, der opfylder betingelserne i artikel 47 i forordning (EØ ) nr. 2454/93.
U004

Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

U005 Attest for oprindelsesbetegnelse udstedt af de kompetente myndigheder
U031 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision 2014/461/EC" eller Derogation-Decision 2014/461/CE
U045 Varecertifikat EUR-MED
U048 EUR-MED fakturaerklæring
U052  Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
U058 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision 2011/122/EU eller "Déregation-Décision 2011/122UE"
U059 Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation"
U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or indudstrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan"
U067 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation — Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" el. "Dérogation — Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022"
U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
U069 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"
U071 Bevis for oprindelse, der indeholder følgende erklæring: "Produkt med oprindelsesstatus i henhold til tillæg 2A til bilag II (vedrørnede definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)" (EFT L 346, 15.12.2012)
U073

Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring: "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU"/ "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission

U072 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2019/561"
U074

Oprindelsescertifikat for import af landbrugsprodukter til den Europæiske Union, der anvendes inden for rammerne af toldkontingenter i henhold til artikel 13 i forordning 2020/1988

U075

Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

U076

Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

U077

Eventuelt alternativt bevismateriale, der er nødvendigt for at bevise produkternes oprindelse, hvis de erhvervsdrivende ikke er i stand til at fremlægge oprindelsescertifikatet

U084

Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og artikel 15a i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

U088 Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)
U090 Varecertifikat EUR1-varecertifikat EUR-MED (under forudsætning af, at bemærkningen i rubrik 7 "no cumulation applied" markeres med et kryds) med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweziske Edsforbund
U091 Varecertifikat EUR1-varecertifikat EUR-MED (under forudsætning af, at bemærkningen i rubrik 7 "no cumulation applied" markeres med et kryds) med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweziske Edsforbund
U095 Formular A med påtegningen "Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/348
U096 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen »Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]« eller »Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]«.
U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Regulation (EU) 2017/882". 
U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og 3.17, stk. 5, litra a) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og artikel 3.17, stk. 5, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U112 Importørens viden som har retsgrundlag, Artikel 3.16, stk. 2, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

U116

Udtalelse om oprindelse (artikel 56, stk. 4, litra a), i TCA'en mellem EU og UK)

U117

Importørens kendskab (artikel 58 i TCA'en mellem EU og UK)

U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel 56, stk. 4, litra b), i TCA'en mellem EU og UK)

U162

Tekst: Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
U176

Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021" eller "Dérogation - Décision n° 1/2021 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 2 août 2021"

U177 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ´originating products´and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA"
U178

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A.

Y001 Fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y003 Udelukkende fremstillet i Tunesien og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y006 Stempel (i begge ender af hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y007 Plombe (på hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y008

Transporteret direkte Tyrkiet til EU

Y013 Indsæt en af følgende sætninger i rubrikken  Bemærkninger  i vare certifikatet. Forordning (EØF) nr. 1518/76 (EFT L 169/37: Taxe spéciale l'exportation appliquée - Særlig udførselsafgift opkrævet - Sonderausfuhrabgabe erhoben - Special export charge collected - Applicata tassa speciale all'esportazione - Bijzondere uitvoerheffing voldaan.
Y015 De uslebne diamanter skal være placeret i en beholder, der er sikret mod manipulation, og de segl, den  deltagende part (Kimberlay) process) har påført med henblik på eksport må ikke være brudt.
Y017 Udelukkende fremstillet i Jordanien og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y019 Anmodning om præferencebehandling for Island
Y020 Anmodning om præferencebehandling for Norge
Y021 Anmodning om præferencebehandling for EØS
Y022 Afsender/eksportør (AEO-certifikatnummer)
Y023 Modtager (AEO-certifikatnummer)
Y024 Klarerer (AEO-certifikatnummer)
Y025 Repræsentant (AEO-certifikatnummer)
Y026 Hovedforpligtet (AEO-certifikatnummer)
Y027 Oplagshaver (AEO-certifikatnummer)
Y028 Transportør (AEO-certifikatnummer)
Y029 Andre autoriserede økonomiske operatører (AEO-certifikatnummer)
Y031 Denne certifikatkode kan benyttes til at angive, at forsendelser kommer fra eller går til en autoriseret økonomisk operatør (AEO) i et tredjeland, som den Europæiske Union (EU) har indgået en aftale med om gensidig anerkendelse vedrørende AEO-programmer. Ud over certifikatkoden (Y031) skal identifikationskoden for denne AEO fra tredjelandet indføres i den relevante rubrik.
Y032 Andre varer end de sælprodukter, som nævnt i Forordning (EU) nr. 2015/1850 (EUT L 271)
Y033 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 4, nr 2) i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y035 Integrerede multichipkredsløb (MCP) i overensstemmelse med bilag I, Del I, Afsnit II, punkt G i forordning (EØF) nr. 2658/87
Y036 De angivne varer er undtaget for fremlæggelse af den pågældende licens i medfør af artikel 3 (1) punkt a,b,c,d og e og (2) i Kommissionens delegerede forordning (EU)2016/1237 (EUT L206) 
Y038 Fritagelse fra importforbud i henhold til artikel 4c, stk 2. i Rådets forordning (EU) 2017/330 om ændring af forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007
Y041 Momsregistreringsnummeret for den kunde, der efter artikel 200 i momsdirektivet er momspligtig for erhvervelser af varer inden for EF
Y044 Bevis for, at de indførte varer er bestemt til at blive transporteret eller forsendt fra indførselsmedlemsstaten til en anden medlemsstat
Y047 Trækul, som er blevet eksporteret fra Somalia inden den 22. februar 2012
Y053 Varer der ikke er berørt af mærkningsreglerne vedrørende flourholdige drivhusgasser i henhold til artikel 12, stk 1, i forordning nr. 517/2014
Y054 Varer mærket iht. bestemmelserne i art. 12 i forordning (EU) 2024/573
Y057 Varer, der ikke kræver fremlæggelse af en FLEGT-importlicens for træ
Y058 Fritagelse i henhold til artikel 7 i Kommissionens delegerede forordning 2019/2122 (varer, der indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse) eller artikel 10 (småforsendelser af varer sendt til fysiske personer, som ikke er bestemt til markedsføring) i Kommissionens delegerede forordning 2019/2122
Y062 Produkter, og som ikke indeholder, består af eller fremstillet af ris (Kommissionens gennemførelses beslutning 2011/884/EU)
Y063 Varer, der ikke er afsendt fra Kina
Y066 Produkter, og som ikke indeholder eller fremstillet af betelblade (blade of Piper betle)
Y069 Varer, der ikke er afsendt fra Iran
Y070 Fritagelse fra kravet om at fremlæggelse af FLEGT licens i henhold til artikel 4.3 i Rådets forordning (EC) nr. 2173/2005
Y072 Varer med EU oprindelse, retur fra Andorra iht. til gældende EU lovgivning
Y073 Varer med EU oprindelse, retur fra Schweiz iht. til gældende EU lovgivning
Y074 Varer med EU oprindelse, retur fra Færøerne iht. til gældende EU lovgivning
Y075 Varer med EU oprindelse, retur fra Grønland iht. til gældende EU lovgivning
Y076 Varer med EU oprindelse, retur fra Island iht. til gældende EU lovgivning
Y077 Varer med EU oprindelse, retur fra Lichtenstein iht. til gældende EU lovgivning
Y078 Varer med EU oprindelse, retur fra Norge iht. til gældende EU lovgivning
Y079 Varer med EU oprindelse, retur fra San Marino iht. til gældende EU lovgivning
Y084 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 16i, nr. l i Rådets forordning 2017/1509
Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Nordmakedonien
Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien
Y100 Særlige angivelser på importlicensen AGRIM
Y105 Generel undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (art. 56 i forordning 1907/2006)
Y106 Overholdelse af de REACH-begrænsninger, der er fastsat i kolonne 2 i bilag XVII til forordning nr. 1907/2006
Y109 Særlig undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (undtagne anvendelsesformål - se bilag XIV - forordning 1907/2006)
Y110

Undtagelse fra REACH-begrænsninger i henhold til artikel 67, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Y111

Overholdelse af undtagelserne fra forbuddet som defineret i bilag I til forordning (EU) 2019/1021.

Y112

Undtagelse fra begrænsningen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/1021.

Y113

Stof/blanding er ikke omfattet af betingelserne i (EU) nr. 1907/2006 (Bilag XVII)

Y115 Fritagelse fra godkendelseskravet i afsnit VII i henhold til artikel 2, stk. 5 og 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116

Undtagelse fra bestemmelserne i artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013 i medfør af den årlige forordning om kombineret nomenklatur: Del et - Indledende bestemmelser - Afsnit I generelle regler - C. Generelle regler, der gælder både for nomenklatur og told - 4. Varer, der er berettigede til gunstig toldbehandling på grund af deres endelige anvendelse

Y117

Farligt produkt — må ikke overgå til fri omsætning — forordning (EU) 2019/1020, artikel 28, stk. 1

Y118

Ikke-overensstemmende produkt — må ikke overgå til fri omsætning — forordning (EU) 2019/1020, artikel 28, stk. 2

Y120

Virksomheder, der importerer mindre end 10 tons C2-ækvivalenter af hydroflourcarboner om året, indeholdt i udstyr eller produkter er undtaget fra bestemmelserne i art. 19 i forordning (EU) 2024/573 (art. 19.6)

Y121

Tons CO2-ækvivalent af bulkgasser og gasser indeholdt i produkter eller udstyr og dele deraf.

Y123

Virksomheder registreret i F-gasportalen iht. art. 20 i forordning (EU) 2024/573.

Y124

Virksomheder, der importerer en mindre mængde fluorholdige drivhusgasser pr. år end de i artikel 19, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, omhandlede mængder for henholdsvis import i bulk og import af produkter og anlæg eller udstyr, og som derfor ikke er omfattet af registreringskravet i artikel 19, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2004 og artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 som ændret ved (EU) 2017/1375

Y125

Import, der er omfattet af artikel 15, stk.1, i forordning (EU) nr. 517/2014 om reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres i EU

Y127


Varer, der ikke har oprindelse i eller er afsendt fra Tyrkiet

Y151

Varer med oprindelse i EU, der kommer fra regioner i den yderste periferi (oversøiske regioner) i henhold til den relevante EU-lovgivning

Y152

Undtagelse fra importforbud givet til reparation eller servicering af eksisterende udstyr, iht. art. 11.1, andet afsnit i forordning (EU) 2024/573

Y154

Undtagelse fra import-/eksportforbud for beholdere, ikke-genopfyldelige eller uden genopfyldingsbestemmelser, for flourholdige drivhusgasser, tomme eller helt eller delvist fyldte, til laboratorie- eller analytiske anvendelser iht. til art. 11.3 i forordning (EU) 2024/573. Fritagelse: af ikke genopfyldelige flourholdige drivhusgasser til laboratorie eller analysebrug.

Y155

Andre varer end dem, der er omfattet af art. 11.3 i forordning (EU) 2024/573

Y160

Andre varer end dem, der falder ind under bestemmelserne i forordning (EU) 2024/573

Y162

Fritagelse for forevisning af en gyldig licens til toldmyndighederne for import eller eksport af produkter og udstyr, der er personlige effekter (artikel 22, stk. 1, i andet afsnit i forordning (EU) 2024/573)

Y163

Nettomasse af flourholdige drivhusgasser påfyldt produkter og udstyr.

Y223 Undtagelser fra beskyttelsesforanstaltninger iht. art. 2 i forordning (EU) 2019/67
Y704 Forbuddene i artikel 3p, stk. 1 - 4, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3p, stk. 6)
Y705 Diamanter med en vægt på under 1.0 karat.
Y784

Andre beholdere end dem som er omfattet af anvendelsesområdet for import-/eksportforbud defineret i forordning (EU) 2024/590

Y786

Undtagelse fra forbuddet af ozonlagsnedbrydende stoffer til anvendelse som råvare (artikel 6 og 13, stk. 1a (import) og artikel 14, stk. 1b (eksport) i forordning (EU) 2024/590)

Y787

Undtagelse fra forbuddet af ozonlagsnedbrydende stoffer til anvendelse som proceshjælpestoffer (artikel 7 og 13, stk. 1b (import) og artikel 14, stk. 1c (eksport) i forordning (EU) 2024/590)

Y788

Undtagelse fra forbuddet for genvundne, genanvendte eller regenererede haloner til brug i kritiske anvendelser, (se artikel 9 og 13, stk. 1g (import) og 14, stk. 1e (eksport) i forordning (EU) 2024/590), med fremvisning af det pkrævede certifikat (artikel 17, stk. 7 i forordning (EU) 2024/590)

Y789

Undtagelse fra forbuddet af produkter og udstyr, der indeholder haloner, eller hvis funktion er afhængig af haloner (se artikel 13, stk. 1h (import) og 14, stk. 1f (eksport) i forordning (EU) 2024/590)

Y790

Undtagelse fra forbuddet af ozonlagsnedbrydende stoffer bestemt til destruktion eller regenerering (se artikel 12, 13, stk. 1d, 13, stk. 1e (import) i forordning (EU) 2024/590), og for produkter og udstyr (se artikel 12, 13, stk. 1i (import))

Y791

Undtagelse fra forbuddet af ozonlagsnedbrydende stoffer til væsentlige laboratorie- og analyseformål (art. 8, stk. 3, pkt. 1c (import) og art. 14, stk. 1a (eksport) i forordning (EU) 2024/590), og til produkter og udstyr (art. 11, stk. 1 og 13, stk. 1j (import) og 14, stk. 1g (eksport) i forordning (EU) 2024/590)

Y792

Andre stoffer, produkter, udstyr, end dem der er omfattet af anvendelsesområdet i forordning (EU) 2024/590.

Y793

Produkter og udstyr, der indeholder de ozonlagsnedbrydende stoffer eller hvis funktion er afhængig af disse stoffer, importeret/eksporteret som personlige ejendele. (artikel 5, stk. 2 i forordning (EU) 2024/590)

Y795

Varer importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 15, stk. 4 i forordning 2024/590, om produktion af trifluormethan, der

produceres som biprodukt.

Y796

Beholdere mærket iht. artikel 15, stk. 5 i forordning (EU) 2024/590 og indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, der er beregnet til de i artikel 6, 7, 8 og 12 anførte formål i forordning (EU) 2024/590.

Y797

Registrerings- og identifikationsnummeret i forvaltningssystemet jf. artikel 17, stk. 3a

Y798

Angivelse af nettomassen af ozonlagsnedbrydende stof(fer), herunder når de indgår i produkter og udstyr

Y799

Nettomassen af ODS multipliceret med ODP af ozonlagsnedbrydende stof(fer), herunder når de også indgår i produkter og udstyr.

Y800 Varer ikke afsendt fra Bangladesh
Y805 Forbuddene defineret i artikel 1o i Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 gælder ikke (se kontraktmæssige undtagelser i artikel 1o.2)
Y806

Forbuddene defineret i artikel 1p i Rådets forordning (EU) nr. 765/2006 gælder ikke (se kontraktmæssige undtagelser i artikel 1p.2)

Y807 Forbuddene artikel 1q i Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 finder ikke anvendelse. (se kontraktmæssige undtagelser i artikel 1q.2)
Y808 Forbuddene defineret i artikel 1r i Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 gælder ikke (se kontraktmæssige undtagelser i artikel 1r.2)
Y824

Bevis for oprindelseslandet for de jern- og stålinput, der anvendes til forarbejdning af produktet i et tredjeland

Y825 Forbuddene i artikel 3g, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3g, stk. 2).
Y831

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3i, stk. 3)

Y835

Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014

Y838

Forbuddene i artikel 3j, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3j, stk. 3)

Y839

Forbuddene i artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/903 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 1)

Y840

Forbuddene i artikel 3m, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3m, stk. 3)

Y841

Forbuddene i artikel 3m, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i art. 3m, stk. 3 d) og 3m, stk. 4)

Y842

Forbuddene i artikel 3m, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i art. 3m, stk. 9)

Y843

Forbuddene i artikel 3o, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 3o, stk. 5,6,7

Y844

Varer, der ikke er overgået til fri omsætning i Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien eller Slovakiet

Y845

Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3o i forordning (EU) nr. 833/2014

Y846

Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 2aa i forordning (EU) nr. 833/2014

Y849

Forbuddene i artikel 3g, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3g, stk. 3)

Y850

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3i, stk. 3ca)

Y851

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3i, stk. 3a)

Y853

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3i, stk. 3cb)

Y854

De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158.

Y855

Fritagelse for importrestriktioner i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158 (Tjernobyl-ulykken).

Y857

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3i, stk. 3d)

Y859

Varer, der er indført i EU's toldområde og frembudt for toldmyndighederne før ikrafttrædelsen eller anvendelsesdatoen for denne sanktion, alt efter hvilken dato der er den seneste (se artikel 12e i forordning (EU) nr. 833/2014)

Y861

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3i, stk. 3ba)

Y864

Det fremgår af oprindelsesbeviset, at den bearbejdning, der giver varen oprindelsesstatus, ikke har fundet sted i et område, som er bragt under israelsk administration siden juni 1967.

Y872

Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3p, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014

Y873

Varer, der ikke har transiteret gennem Ruslands territorium

Y874

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3i, stk. 3aa)

Y875

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3i, stk. 3ab)

Y877

Forbuddene i artikel 3i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3i, stk. 3ac)

Y878

Varen importeres fra et partnerland med henblik på import af jern og stål, jf. bilag XXXVI til forordning (EU) nr. 833/2014

Y898

Varer, som ikke er omfattet af forordning (EU) 2023/2833 (Thunnus thynnus)

Y900 De angivne varer er ikke indeholdt i Washington-konventionen (CITES)
Y901 Produkt, der ikke er opført på listen over produkter med dobbelt anvendelse.
Y902 Andre varer end dem, der beskrives i OZ-fodnoterne til foranstaltningen.
Y903 De angivne varer er ikke opført på listen over kulturgoder
Y904 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne (Torture and Repression) til foranstaltningen.
Y906 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne til foranstaltningen (708)
Y907 Varer der benyttes af en medlemsstats militære eller civile personale, der deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsoperation, som EU eller FN udfører i bestemmelsestredjelande, eller deltager i en operation, der bygger på en forsvarsaftale mellem medlemsstaterne og tredjelande
Y909 De anførte varer er ikke omfattet af Rådets forordning (EF) nr 1984/2003 (og/eller forordning (EU) nr. 640/2010)
Y910

Storøjet tun, der fanges af notfartøjer og stangfartøjer, og som hovedsagelig er bestemt til videreforarbejdning på tunkonservesfabrikker.

Y915 Reference-id-nummer
Y916 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier.
Y917 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag V til forordning (EF) nr 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier.
Y919 Referenceidentifikationsnummer for kemikalier, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr 649/2012
Y920 Andre varer end dem, der er beskrevet i de til foranstaltningen knyttede fodnoter
Y921 Varer fritaget for forbuddet
Y922 Andet end hunde- og kattepelsskind som nævnt i forordning (EF) nr. 1523/2007
Y923 Varer ikke omfattet af betingelserne i (EU) nr. 1013/20016 (EUT L 190)
Y924 Varer der ikke er omfattet af forordning (EU) 2017/852
Y926 Andre varer end dem, der er omfattet af importforbuddet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014
Y927 De indførte varer er ikke omfattet af RFO 1005/2008
Y928

De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 

Y929 Varer, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 2018/848 (økologiske produkter)
Y930 De angivne varer ikke er berørt af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/632
Y931 Varer, der er omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol i henhold til art. 3 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/630
Y937 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2019/1793
Y940 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 175/2015
Y942 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2016/1141
Y944 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag Ic, If, lh eller llla til forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Y945 Rejsendes personlige effekter eller varer uden erhvervsmæssig karakter, der er indeholdt i rejsendes bagage og bestemt til deres personlige brug (artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1509)
Y946 Varer, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller med internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller deres ansattes personlige effekter (artikel 10, stk. 3 i forordning (EU) 2017/1509
Y947 Transaktionen tillades af den kompetente myndighed i medlemsstaten til humanitære formål (artikel 10, stk.4, i forordning (EU) 2017/1509
Y949 Andre varer end de i fodnoterne beskrevne, som er knyttet til foranstaltningen (R267/2012)
Y950

Andre varer end udstyr, som på forhånd er påfyldt med hydrofluorcarboner jf. artikel 14, stk. 1 i forordning nr. 517/2014

Y951 Undtagelse fra reduktion af mængden af flourcarboner, der markedsføres iht. ar. 16, stk. 2 litra a), b), d), e) i forordning (EU) 2024/573
Y955 Andre varer end dem, der er omfattet af importforbuddene defineret i art. 4.6 i forordning (EU) 2024/573
Y956 Andre varer end dem, der er omfattet af undtagelsen fra reduktion af mængden af hydrofluorcarboner, der markedsføres i EU, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 517/2014
Y963 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del IV i bilag II til forordning (EU) 2017/1509
Y964 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIa (Fisk og skaldyr) i forordning (EU) 2017/1509
Y965 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIb (Bly og blymalm) i forordning (EU) 2017/1509
Y966 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (bilag IIi til forordning (EU) 267/2012)
Y969 Produkter tilsat kviksølv, der er væsentlige i forbindelse med civilbeskyttelse og militære anvendelser, eller som er beregnet til forskning, til kalibrering af instrumenter eller til anvendelse som en referencestandard  (artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2017/852)
Y970 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VI i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y971 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VIII i bilag II til forordning (EU) 2017/1509
Y972 Undtagelse fra reduktion af mængden af flourcarboner, der markedsføres iht. art. 16, stk. 2, litra c, i forordning 2024/573
Y976 Andre varer, end dem der er omfattet af registreringskravet i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1375
Y978 Fritagelse i henhold til artikel 1, stk. 3 i forordning (EU) 2019/1793
Y980 Varer, der er omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol iht. art. 4 i forordning 2018/2126
Y983 Forbuddene i artikel 2.1 og 4.1 i Rådets forordning (EU) 2022/263 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.2 og 4.3)
Y984

Varer, der ikke har oprindelse i eller ikke er bestemt til de ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine i oblast Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizhzhia

Y986

Undtagelse fra importforbud iht. art. 11.1 og 11.2 i forordning (EU) 2024/573

Y988 Et bevis på, at produktet er blevet eksporteret fra USA til Unionen inden 10.11.2020 (Reg. 2020/1646)
Y997 Varer, der ikke har oprindelse på eller er bestemt til Krim eller Sevastopol (artikel 2.a og 2b.1 i Rådets forordning (EU) nr. 692/2014)