Gå til indhold

Forbud mod import af jern- og stålprodukter fra Rusland og nye forbud mod eksport af en række produkter til Rusland

EU har fra 16. marts 2022 indført forbud mod import af jern- og stålprodukter fra Rusland. EU forbyder også eksport af en række produkter, teknologier og luksusvarer til Rusland.

Opdateret 7. april 2022.

EU har vedtaget nye restriktioner for eksport til og import fra Rusland, som gælder fra 16. marts 2022. Det fremgår af Rådets Forordning nr. 2022/428, som ændrer forordning nr. 833/2014.

For oplysninger om integration af sanktioner mod Rusland i TARIC, herunder certifikatkoder m.m., henvises til nyhed om certifikatkoder ved eksport til Rusland.

Eksportrestriktioner

Eksportrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende produkter til Rusland eller til brug i Rusland:

  • Visse produkter og teknologier (se en oversigt i bilag II i forordning nr. 833/2014)  
  • Luksusvarer (se en oversigt i bilag XVIII i ændringsforordningens bilag II på side 29)

Importrestriktioner

Importrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at importere, købe eller transportere:

  • Jern- og stålprodukter (se en oversigt i bilag XVII i ændringsforordningens bilag II på side 20)

Forbuddet gælder også, hvis varerne har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland til et andet land.

Undtagelser fra eksportforbuddet

I visse tilfælde gælder forbuddene ikke, fx ved eksport af produkter eller teknologi, der er nødvendige for transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie, naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen eller i tilfælde i forbindelse med akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

Forbuddet mod eksport af produkter og teknologi, jf. bilag II gælder i en periode ikke for kontrakter, der er indgået inden den 16. marts 2022. 

Derudover kan den kompetente myndighed i visse tilfælde tillade eksport af produkter og teknologi opført i bilag II.

Forbuddet mod eksport af luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, gælder alene for varer, hvis værdi overstiger 300 euro pr. styk, medmindre andet er fastsat i bilaget. 

Læs mere om, hvordan "300 euro pr. styk" skal forstås, i en anden nyhed.

Forbuddet gælder ikke varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten eller for deres ansattes personlige effekter.

Læs mere om forbuddene og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 3 og 3h.

Undtagelser fra importforbuddet

Forbuddene mod import gælder i en periode ikke for kontrakter, der er indgået inden 16. marts 2022.

Læs mere om forbuddene og undtagelserne for disse produkter i forordningens artikel 3g.

Vær opmærksom på, at restriktionerne også har medført, at beskyttelsesforanstaltningerne mod importen af visse stålprodukter er blevet ændret. Rusland og Belarus udelukkes fra toldkontingenterne fra og med 1. april 2022. Læs mere om dette i forordning 2022/434

Andre eksportforbud

Vær opmærksom på, at der tidligere er indført en række eksportforbud på varer, der eksporteres til Rusland. Det kan du læse mere om i Rådets forordning nr. 833/2014.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.